Textos, Apunts, Activitats, Notícies, Links, Fòrum.
MENÚ
Textos

Inici

Textos

Apunts

Activitats

Notícies

Links

Fòrum

 

 

Notes sobre el concepte de "Persona"

Josep Maria PANDOLFI

1.- Etimologia

Una aproximació etimològica ens diu que "persona" deriva del mot grec "prosopon" que significa "màscara". Inicialment, el substantiu llatí "persona" significava la màscara que cobria el rostre de l'actor per a representar determinats papers teatrals i alhora per fer re-sonar ("per-sonare") la seva veu. El terme, per extensió passà a significar el paper representat per l'ésser humà en la vida, la funció de cadascú en "el gran teatre del món", utilitzant el símil de Calderón de la Barca. El tema de la vida com a teatre o representació és antiquíssim: apareix ja en els pitagòrics i es repeteix en els estoics i neoplatònics. La paraula "persona" evolucionà en una direcció abstracta, jurídica i moral, així com psicològica.

Cal remarcar aquí el caràcter ambigu del terme "màscara". Aquesta, en efecte, pot servir per a protegir la intimitat i pot esmentar el paper que fem a la vida: l'ethos o caràcter, que anem incorporant a través del nostre comportament. Però una màscara també pot servir per falsejar l'ésser profund i autèntic: i d'aquí expressions com "desemmascarar" una persona o "treure's la careta", etc.

2.- Història

Des del punt de vista històric, cal recordar que el concepte de "persona" és aliè a la filosofia clàssica grega. Aquesta, des dels seus condicionaments històrics i culturals es referí només a l'home en general, d'una banda, i de l'altra al polítes: a l'habitant de la polis (de la ciutat-estat), a l'home que hom considerava lliure enfront dels esclaus, dels bàrbars i dels "metecs" (grecs, però forasters a la ciutat).

La jurisprudència clàssica ignora el concepte de "persona", en el sentit que avui l'utilitzem en expressions com "persona física", "persona jurídica", etc. Tampoc a Roma, on continuava existint l'esclavitud, no tot ésser humà era subjecte de dret (i els esclaus eren objecte de dret: es podien comprar i vendre).

Per ser subjecte actiu de dret, es requeria a Roma ser titular de tres condicions:

1.- Ser home lliure (status libertatis)
2.- Ser ciutadà romà (status civitatis)
3.- Ser cap de família (Status familiae)

Només a la darreria del segle IV dC., començà a donar-se al terme "persona" una certa dignitat especial. Però únicament a partir de l'època medieval s'atribueix als subjectes de dret.

Històricament, la definició del concepte de persona i l'aprofundiment en aquest han estat estimulats per problemes teològics (plantejats per la Cristologia i per la Teologia trinitària), que finalment conduïren a les següents concepcions dogmàtiques, centrals en la visió cristiana del món:
1.- En el Déu únic hi ha tres "persones" i una sola naturalesa o essència.

2.- En Crist hi ha una sola persona i dues natures (humana i divina).

Com que l'home cristià és fet "a imatge i semblança" de Déu hom li pot atribuir també el fet de ser persona per analogia amb la divinitat.

Fou Boeci, filòsof i escriptor que introduí a Occident el pensament d'Aristòtil, qui donà la cèlebre definició de persona com a "substancia individual de naturalesa racional (naturae rationalis individua substantia).

Les substàncies, o éssers singulars, en la filosofia clàssica es deien "supòsits" (o "hypòstasis", en grec). El "supòsit" racional hom l'anomenà "persona". Segons això els animals irracionals són supòsits, però no persones.

La definició de Boeci situava la persona humana en el grau més elevat de la natura: definir-la com a natura intel.lectiva implicava suposar-hi l'espritualitat, en virtut de la qual pot esdevenir intencionalment totes les coses i gaudir de la llibertat de la voluntat, per la qual la persona és senyora dels seus actes i, per tant, subjecte de drets i de deures. Així la naturalesa ontològica de la persona passa a fonamentar la doctrina moral i jurídica de la persona humana.

La teologia escolàstica cristiana desenvoluparà ulteriorment aquest concepte: Sant Tomàs d'Aquino a la SUMMA TEOLÒGICA, reeixirà a trobar la fórmula més completa, en definir la persona com a "ésser de naturalesa racional i de relació subsistent".

En la definició tomista hi destaquen dos elements:

1.- El de la subsistència: La persona és un ésser singular subsistent: això és, un individu (in-divisible, doncs) concret, singular, determinat, autònom, independent i intransferible. Tomàs especifica que el nom d'individu s'inclou en la definició de persona per a designar el mode de subsistir que pertoca a les substàncies particulars.

2.- El de la intel·lectualitat: Amb tot el que comporta, aquesta fa que el concepte tomista concordi amb els trets fonamentals de la noció moderna de persona, que hi subratllarà els caràcters de racionalitat i llibertat.

2.1.- El concepte de "persona" en l'Edat Moderna.

El concepte cristià de "persona" es fonamentava en una determinada metafísica: l'aristotèlica, assimilada i perfeccionada per la filosofia escolàstica. En produir-se a l'època moderna la ruptura amb la metafísica clàssica, el concepte de persona seguí, no obstant això, mantenint la seva excel·lència i fins i tot s'enriquí amb noves connotacions psicològiques i ètiques.

Enfront del simple individu físic en el si de la natura, el concepte de persona continua referint-se a una instància superior que, encara que va lligada a una instància superior no s'hi redueix.

Kant, des d'una perspectiva ètica, ensenya que l'home -en virtut de la seva consciència moral- es troba situat entre l'ordre o món sensible (fenòmenic) i el món suprasensible (noümènic): és un ésser del món que, al mateix temps, té llibertat (postulat de la moralitat); i tenir llibertat és tenir esperit. Això el fa ser persona: un ésser lliure, autoconscient, moral.

El fet (factum) de la llibertat fa possible que l'home es vagi apropant a la plena moralitat juntament amb els altres subjectes en un procés de perfeccionament individual i col·lectiu, protagonitzat per persones que, com a tals, mai no poden ser considerades com a mitjans. Això ho palesava en la formulació kantiana de l'imperatiu categòric, o llei moral fonamental: "Actua de tal manera que consideris la humanitat, tant en la teva persona com en la persona de qualsevol altre, sempre com un fi, mai simplement com un mitjà". (FONAMENTACIÓ DE LA METAFÍSICA DELS COSTUMS). D'aquesta manera, l'home com a animal que està dotat de capacitat racional -animal rationabile- pot fer-se a si mateix un animal racional -animal rationale- (ANTROPOLOGIA PRAGMÀTICA), car el destí del gènere humà és la perfecció moral en tant que aquesta és realitzada mitjançant la llibertat humana i l'home és capacitat així per a la major felicitat (LLIÇONS D'ÈTICA). La moral de Kant és, doncs, una moral de la persona i ha constituït la font d'inspiració de les concepcions personalistes actuals.

El caràcter d'espiritualitat propi de la persona que assolí la seva màxima expressió en la filosofia romàntica de l'idealisme alemany, passà a un segon terme dins els corrents d'oposició a aquesta filosofia. Els anomenats "desemmascaradors" de l'idealisme (Marx, Nietzsche i Freud), cadascú al seu estil conduïren la reflexió filosòfica per altres topants: Marx denunciant l'alienació del treballador en la societat capitalista del moment, Nietzsche predicant el "sentit de la terra" i rebutjant tota transcendència espiritual, enemiga -segons ell- de la vida i Freud negant que la persona pugui ser autònoma respecte a un fons impersonal inconscient. Així el concepte de persona desaparegué explícitament del pensament filosòfic, encara que implícitament tota defensa de l'home i tota denúncia de les situacions d'explotació o degradació constitueixen formes de reconeixement de la realitat inalienable de la persona.

2.2.- El concepte de "persona" i el "personalisme" al segle XX (Scheler i Mounier)

Fou Max Scheler qui a principis del segle XX va donar un gran impuls a la reflexió sobre la persona, exercint una considerable influència sobretot en l'ètica cristiana. Scheler refusà "substancialitzar" la persona, a la manera de la tradició que, segons ell, havia concebut l'ànima-substància com un substrat estàtic o com una "cosa" situada rera dels seus actes. La persona com a ésser concret congnoscent, que vol, que estima, etc., és el valor suprem i el centre de tots els valors.

Amb Scheler, la filosofia abandona el concepte substancialista de persona per tal de substituir-lo per un altre: la persona és vista és vista com a centre dinàmic dels actes volitius, emocionals i racionals. S'insteix sobretot en el fet que la realitat de la persona no és una realitat "acabada", feta, sinó una realitat que es va fent i que ha de fer-se. Els existencialistes, i particularment Sartre, han insistit en aquesta imatge de l'home com a existent singular, irreductible a tota generalització ètica, en un món dispers, sovint arbitrari en què la persona (mai no acabada) pateix el perill de la incomunicació.

El personalisme francès del segle XX, partint de Scheler i de l'existencialisme, ha volgut pensar la persona salvant-la tant del reduccionisme individualista (Sartre) com de la supeditació al col·lectivisme (Marx).

(...) "Personalisme" passava a significar tota doctrina o civilització que afirmés la primacia la primacia de la persona humana sobre les necessitats materials i sobre els mecanismes col·lectius que suporten el seu desenvolupament

(...) Mounier va tenir molta cura a distingir entre persona i individu. La persona s'oposa a l'individu, que és dispersió d'on sorgeixen tots els desordres egoistes: avarícia, agressivitat...: la persona, en canvi, és integració, generositat... L'ésser humà -individu personal- és, doncs, tensió dinàmica entre dos moviments interiors: l'un de dispersió; i l'altre, de concentració.

Quant a les dimensions constitutives de la persona són -segons Mounier- tres:

1.- La vocació: S'entén com a principi d'unificació progressiva de tots els actes i situacions de l'existència: és el principi espiritual de la vida.

2.- L'encarnació: La persona es troba en l'home substancialment encarnada "barrejada" amb la seva carn o matèria, bé que transcendint-la. L'encarnació porta al compromís ("engagement"): no es tracta d'evadir-se de la realitat corporal; es tracta, més aviat d'aconseguir la llibertat material, que és la condició de vida de l'home.

3.- La comunió: La persona només es troba a sí mateixa donant-se a la comunitat en què s'integren les persones singulars.

Text recollit de FILOSOFIA, Lluís Alegret i altres, Ed. Teide, 1990. Barcelona.

Article per guardar o imprimir
És permés el plagi total i/o parcial de la pŕgina web.
Els realitzadors d'aquesta únicament demanen que feu constar d'on heu extret el material que ens copieu, gràcies.
Per qualsevol dubte o suggerčncia, contacteu amb el Webmaster