Textos, Apunts, Activitats, Notícies, Links, Fòrum.
MENÚ
Apunts

 


PARTS DE L'ANTROPOLOGIA

Etimològicament "antropologia" prové dels mots grecs "antropos" (ésser humà) i i "logos" (ciència, o tractat); per tant és la ciència que té com a objecte l'estudi de l'ésser humà, en la seva realitat complexa. El mot ja va ser usat per Aristòtil (s. IV a.C.). La paraula grega "antropos" té una falsa etimologia que és, però, molt suggestiva, segons la qual prové de "aner tropós" ("el qui mira cap a dalt"). Així l'home seria capaç d'alçar la mirada i de dominar el món mentre la resta d'animals estan determinats per l'entorn biològic. En llatí "home" significa "nascut de la terra". Modernament, la paraula "antropologia" fou recuperada per Kant, per a qui la pregunta sobre l'home era la conseqüència natural de tres preguntes prèvies [Què puc conèixer?, Què em cal fer?, Què puc esperar?] perquè tan sols els humans poden conèixer, fer i esperar.

L'antropologia no apareix com a ciència estricta fins el segle XIX quan, vinculada a les necessitats del colonialisme, s'estructura com un saber, bàsicament descriptiu, que pretén investigar sobre les diferents cultures, especialment en la seva diferència respecte al model europeu, blanc i cristià.

Es divideix en tres branques o en tres grans dimensions de l'ésser humà:

· ANTROPOLOGIA FILOSÒFICA, que estudia el lloc de l'home en el món, o el sentit últim de l'home en tant que creador de valors i de socialització. L'antropologia filosòfica estudia les teories que els humans han elaborat sobre si mateixos i és expressió de la recerca d'un sentit humà per a la vida.

· ANTROPOLOGIA EVOLUTIVA (o "física"), que estudia el procés d'hominització, intentant establir l'origen de la realitat humana i la seva diferència específica respecte a l'eix de la vida.

· ANTROPOLOGIA MATERIAL (o "cultural"), que estudia l'home com a ésser que produeix "cultura" o, en un sentit ampli, que es capaç de transformar el seu entorn. Les formes de transformació del món en un espai humanitzat són bàsicament tres: la capacitat de produir eines (homo faber -Bergson), la capacitat per a fer grups i societats (zoon politikon -Aristòtil) i la capacitat per a produir formes de representació simbòliques (art, creences, coneixement, etc.) per tal d'interpretar l'entorn (homo symbolicus -Cassirer).


A la vegada, l'antropologia material -o "cultural" té diverses parts prou significatives en elles mateixes:

ETNOLOGIA que estudia un tipus particular de cultures tradicionals (primitives o, més estrictament, precapitalistes), que s'havien mantingut al marge de les cultures dominants i que avui es troben quasi extingides.

FOLKLORE que estudia els costums rurals i les tradicions populars, originades en qualsevol època. No és imprescindible que els costums folklòrics siguin d'origen anònim, ni reculats en el temps, però cal que doni identitat a un grup. El mot prové del germànic "folk" o "volks", que significa "poble". El folklore inclou l'estudi de les llegendes i contes populars ("rondallística"), de les dites populars ("paremiologia"), de la música i els vestits, de la botànica tradicional, etc.

PALEONTOLOGIA que és, de fet, una ciència auxiliar de la prehistòria i que estudia cultures ja desaparegudes a través de les restes que se n'han conservat (etimològicament el mot prové del grec "palaios": vell o antic).

ANTROPOLOGIA URBANA que aplica els mètodes de l'antropologia material i de l'etnologia a l'estudi de les petites comunitats urbanes, que pel seu nombre escàs o la seva situació minoritària no poden ser analitzades de forma estadística o amb eines de la sociologia.

 
És permés el plagi total i/o parcial de la pŕgina web.
Els realitzadors d'aquesta únicament demanen que feu constar d'on heu extret el material que ens copieu, gràcies.
Per qualsevol dubte o suggerčncia, contacteu amb el Webmaster